Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Oχημάτων Δήμου Αγαθονησίου

Image module
Α. Γενικά
Ο Δήμος Αγαθονησίου κάνει μια μετάβαση προς ένα νέο οικοσύστημα έξυπνης κινητικότητας. Με βάση την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για "καθαρές" και βιώσιμες μεταφορές και το Εθνικό Σχέδιο για την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης, η ηλεκτροκίνηση, και οι υποστηρικτικές προς αυτήν τεχνολογίες οι οποίες και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία ενός ολιστικού έξυπνου συστήματος μεταφορών, είναι κομβικής σημασίας και αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον της κινητικότητας. Η ηλεκτροκίνηση προσφέρει τη δυνατότητα για την εκπλήρωση πιο σύντομα πολλών περιβαλλοντικών στόχων και ορόσημων που έχουν τεθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως τη μείωση των εκπομπών CO2, της περιβαλλοντικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, αλλά και τη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο. Ο Δήμος Αγαθονησίου, προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄142), προβλέπει τη χωροθέτηση ηλεκτρικών φορτιστών στην περιφέρειά του, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής με στόχο τον έγκαιρο σχεδιασμό και προετοιμασία των υποδομών του μέλλοντος Το ΣΦΗΟ έτσι προβλέπεται να αντιμετωπιστεί όχι μόνο ως ένα κοινό σχέδιο χωροθέτησης φορτιστών Η/Ο, αλλά ως μια ολοκληρωμένη στρατηγική προώθησης της ηλεκτροκίνησης στην περιοχή παρέμβασης λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες συμβολής τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος ούτως ή άλλως θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο. Μέσω της εκπόνησης του ΣΦΗΟ θα γίνει εκτίμηση ή/και πρόβλεψη για τις ανάγκες και δυνατότητες του Δήμου για τη σταδιακή αντικατάσταση του δημοτικού στόλου με ηλεκτρικά οχήματα και για το ενδεχόμενο εγκατάστασης στόλου κοινόχρηστων ηλεκτρικών οχημάτων διαφόρων τύπων. Στα θέματα διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν μεθοδολογίες και εργαλεία (ψηφιακά και δια ζώσης) στο στόχο το ΣΦΗΟ να αποτελέσει κτήμα των πολιτών και των επαγγελματιών της περιοχής, να έχουν ενεργή άποψη για τη
συνδιαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του. Σκοπός του Δήμου αποτελεί το Σ.Φ.Η.Ο να αποτελέσει μια
ολοκληρωμένη στρατηγική για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε όλους τους τύπους οχημάτων (πλέον των ΙΧ και βαρέων), σε συνδυασμό με τη μετατροπή του Δήμου σε «έξυπνη πόλη». Το Σ.Φ.Η.Ο. συντάσσεται με τη μετατροπή του Δήμου σε «έξυπνη πόλη» σε συνδυασμός και με το ΣΒΑΚ που αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.
Β. Ενημέρωση Υλοποίησης
Ο Δήμος Αγαθονησίου έχει ολοκληρώσει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, βασικό προαπαιτούμενο για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων εντός των Διοικητικών του ορίων. Λαμβάνοντας μέριμνα για την ισότιμη συμμετοχή και την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ κατά το δυνατόν στις Δημοτικές υποδομές, χωροθετεί το σύνολο των δημοσίων θέσεων στάθμευσης (ΔΘΣ) και των σταθμών φόρτισης Η/Ο με κατάλληλες διαστάσεις ικανές για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ.
Γ. Χωροθέτηση
Η ιδιαιτερότητα του Δήμου Αγαθονησίου δεν αφήνει και πολλά περιθώρια επιλογής των θέσεων εγκατάστασης των φορτιστών, συνεπώς οι προτεινόμενες είναι και οι θέσεις με τις περισσότερες πιθανότητες χρήσης.
Δ. Συμμετοχικές Διαδικασίες - Διαβούλευση
Η παρούσα συμμετοχική διαδικασία αφορά στη συμμετοχή όλων (φυσικά πρόσωπα, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς) για τη αξιολόγηση και υποβολή σχολίων στο περιεχόμενο των τριών σεναρίων σεναρίων ανάπτυξης του δικτύου σημείων επαναφόρτισης η/ο. Η συμμετοχή γίνεται μέσω Ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών με στόχο την αξιολόγηση των απαντήσεων και τη διαμόρφωση της τελικής έκδοσης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.
Μοιραστείτε την ιστοσελίδα μας με τους φίλους σας στοFacebookTwitterGoogle PlusPinterest